ALGEMENE VOORWAARDEN DESPERADOS ACHT TOT NACHT

Welkom op de website “Achttotnacht.nl” van Heineken Nederland B.V. (de “Website”). De Website dient als platform waar u zich kunt aanmelden voor evenementen, ontmoetingen en/of bijeenkomsten (hierna gezamenlijk te noemen de “Evenementen”).

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden en ons privacy- en cookie beleid (eveneens op de Website te vinden) zijn van toepassing als u de Website bezoekt en zich aanmeldt voor en/of deelneemt aan (één van) de Evenementen.

1.2. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt je de meest recente versie op de Website. Bij het deelnemen aan nieuwe Evenementen is de dan geldende versie van de algemene voorwaarden van toepassing.

Identiteit van de ondernemer en contactgegevens

2.1. Dit is een website van Heineken Nederland B.V., hierna te noemen “wij” of “HEINEKEN” Gevestigd te Amsterdam. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam KvK-nummer 33127977. Adres: Stationsweg 43, 2312AT Leiden. BTW-nummer: NL001632553B01.

Bezoeken Website, aanmelden Evenementen

3.1. Om de Website te bezoeken en je aan te kunnen melden voor (een van) de Evenementen op de Website dien je minimaal 18 jaar te zijn.

3.2. Bij aanmelding dien je de gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen. Je vrijwaart HEINEKEN voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist of onvolledig zijn van de gegevens.

3.3. Het staat HEINEKEN vrij je de toegang tot de Website en het aanmelden voor Evenementen te ontzeggen bij constatering van onacceptabel en aanstootgevend gedrag op de Website of gedurende een Evenement.

Evenementen

4.1. Tijdens de Evenementen dien je je gepast te gedragen en conform aanwijzingen van de organisator(en) van de Evenementen.

4.2. De organisatoren van de Evenementen zijn te allen tijde gerechtigd een Evenement te annuleren en/of je de toegang te weigeren, onder andere in die gevallen dat het aantal aanmeldingen voor de betreffende Evenement(en) lager is dan het verwachte minimum aantal bezoekers.

Aansprakelijkheid

5.1. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze Website en de aangeboden diensten en software, kan HEINEKEN niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen.

5.2. HEINEKEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website, (on)bereikbaarheid van de Website of ter beschikking gestelde programmatuur, apps, downloads of andere databestanden, en aanmelding voor (één van) de Evenementen via deze Website.

5.3. HEINEKEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die door derden op de Website is geplaatst of die op websites staat waarnaar Heineken via een hyperlinks verwijst.

5.4 Genoemde uitsluitingen van aansprakelijkheden van HEINEKEN gelden eveneens voor alle door HEINEKEN ingeschakelde hulppersonen en derden.

5.5. E-mails en andere via de Website door HEINEKEN verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerden. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerden is niet toegestaan. HEINEKEN staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

5.6. Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de Website en eventuele bestanden die via e-mail en de Website worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet gegeven worden.

5.7. Afbeeldingen op deze Website zijn voor illustratieve doeleinden. Hoewel wij ons inspannen om de kleuren accuraat te tonen, kunnen wij niet garanderen dat je beeldscherm de kleuren correct weergeeft.

5.8. HEINEKEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de organisatie of uitvoering van (één van) de Evenementen, dan wel deelname aan (één van) de Evenementen.

Intellectueel eigendom

6.1. De inhoud van deze Website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan, apps en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij HEINEKEN of de betreffende rechthebbende.

6.2. Je mag deze Website uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HEINEKEN is het niet toegestaan enig onderdeel van deze site te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

Toestemming voor het plaatsen van foto’s en/of video’s op de Website en Social Media

7.1. Tijdens de Evenementen kunnen foto’s en/of video's worden gemaakt van jou. Door je deelname aan (één van) de Evenementen geef je toestemming om foto’s en/of video's waarop je herkenbaar bent afgebeeld op de Website, onze Facebook-pagina van Acht tot Nacht (www.facebook.com/Achttotnacht) en Instagram-pagina van Acht tot Nacht (https://instagram.com/achttotnacht) te plaatsen.

Vrijwaring

8.1. Je vrijwaart HEINEKEN van alle aanspraken die verband houden met het niet naleven van deze voorwaarden door jezelf.

Slotbepalingen

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen u en HEINEKEN is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.3. Klachten kunnen binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ons via het contactenformulier op de Website.

Versie geldig vanaf: 27 juli 2023